...

Tüm Ortopedik Rahatsızlıklarınız İçin MSM Kliniğe Bekleriz. Hayat Harakettir

Ara
Close this search box.

KVKK

Değerli misafirlerimiz ve ziyaretçilerimiz,

MSM Klinik olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, Klinik olarak ürün ve hizmetlerimizden faydalanan taraflar dâhil, Klinik ile ilişkili tüm kullanıcılarımıza ve ziyaretçilerimize ait her türlü kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”)’na uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel verilerinizi aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

  1. Kişisel Verilerin Toplanması, İşlenmesi ve İşleme Amaçları

kliniğimiz, kullanıcı ve ziyaretçilerin işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilecek kişisel verilerini öncelikle sözleşmelerin kurulması aşamasında işlemektedir. Bu kapsamda işlenen kişisel veriler, kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ve banka hesap bilgileri ile Klinik içerisinde ziyaretçilerimizin genel güvenliği için 24 saat görüntü kaydı alan kamera kayıtları ile sınırlı olup bu veriler açık rıza kapsamında veyahut ilgili sözleşmenin kurulmasının ve ifasının sağlanması veya kanuni yükümlülüklerinin yerine getirilmesi hukuki sebeplerine istinaden işlenmektedir. Söz konusu veriler, özellikle hizmet alımı süreçlerinin yürütülmesi, sözleşme yönetimi, muhasebe işlemlerinin yerine getirilmesi ve güvenlik amaçlarıyla saklanmakta olup, bu kapsamda işlenen kişisel veriler ticari ilişkiye dayanak sözleşmenin bitiminden sonra eğer saklanmalarında herhangi bir meşru amaç bulunmuyorsa silinir veya imha edilirler. Ancak, olası ticari uyuşmazlıklar kapsamında Kliniğimizin ispat vasıtası olarak saklaması gerekebilecek nitelikteki veriler kanuni dava zamanaşımı süreleri boyunca Kliniğimiz nezdinde saklanırlar. Özel nitelikli verilerin saklanmasında Kişisel Verilerin Korunması Kurumu’nun 2018/10 sayılı kararında tespit edilen esas ve usullere uyulmaktadır.

Kliniğimize ziyaretçi ve misafir olarak giriş yapan gerçek kişilerin kimlik bilgileri, kliniğimize giriş-çıkış saatleri, ziyaret amaçları ve ziyaret ettikleri kişilerin isimleri ile güvenlik kameralarında yer alan görüntü kayıtları Kliniğimizin meşru menfaatlerinin korunması, hem kliniğimizin, hem de kullanıcı ve ziyaretçilerimizin güvenliğinin sağlanması, kliniğimizin güvenle kullanıcı ve ziyaretçilerine hizmet temin edebilmesi hukuki sebebine istinaden işlenmektedir. Veriler kliniğin ve çalışanların güvenliğinin sağlanması amacıyla da işlenmekte olup, mevzuat ile uyumlu biçimde gerekli olan süreyle kısmen yazılı, kısmen elektronik ve dijital ortamda saklanmaktadır. Bu kapsamda toplanan kişisel veriler, sayılan amaçların dışında kullanılmamakta; KVK Kanunu’nda düzenlenen veri sorumlusunun meşru menfaati hukuki sebebine dayalı olarak işlenmektedir.

Kliniğimizin kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hizmet akdinin kurulmasının ve devamının sağlanması ve meşru menfaatlerin korunması hukuki sebeplerine istinaden kullanıcı ve ziyaretçileri tarafından internet sitesi üzerinden paylaşılan isim, telefon numarası, e-mail adresi, doğum tarihi ve diğer nüfus bilgileri, işyeri bilgisi, kontak kişisi bilgileri ile internet sitesi tarafından otomatik olarak toplanabilecek trafik bilgileri gibi kişisel veri niteliğindeki bilgileri temin etmekte ve bunların bir kısmını yalnızca fiziki ortamda, bir kısmını sosyal medya mecralarında, bazılarını ise hem fiziki, hem de dijital ortamda muhafaza etmektedir.

Kliniğimiz tarafından internet sitesi üzerinden paylaşılan ve yukarıda belirtilen verilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla Kliniğimizce her türlü idari ve teknik tedbir alınmaktadır. Kliniğimiz internet sitesi üzerinden toplanan tüm kişisel veriler yalnızca aşağıda belirtilen amaçlarla toplanmakta ve işlenmektedir:

  • Sitemiz üzerinden hizmet alınmasına, Randevu alınmasına ve Teşhis ve Tedavi sunulmasına olanak sağlamak, talep edilen hizmetlerimizle ilgili müşteri hizmetleri faaliyetleri yürütmek,
  • Hizmetlerimizle ve sitemizle ilgili sorulara yanıt vermek,
  • İnternet sitesini ziyaret eden kullanıcıların onayı halinde, kullanıcının ilgisini çekebileceğini düşündüğümüz reklam, çekiliş, tanıtım, duyuru ve kampanyalara ilişkin bilgileri göndermek, bu kapsamda ürün tercihlerini belirleyerek yalnızca kullanıcıları ilgilendirebilecek içeriklerin ulaşması amacıyla analiz yapmak,
  • Veri analizi, güvenlik, test etme, hizmetlerimizi geliştirme, iyileştirme ya da değiştirme, kullanım trendlerini belirleme gibi internet sitemizin işlevselliğini geliştirmeye yönelik faaliyetler,
  • Muhasebe, faturalama, mutabakat ve tahsilat faaliyetlerini yerine getirmek.

Ayrıca, toplanan kişisel verileriniz, hukuki ve ticari güvenliğin temini (Kliniğimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Kliniğe ait nosyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, iş ortağı/müşteri/tedarikçi (yetkili veya çalışanları) değerlendirme süreçleri, hukuki uyum süreci, mali işler vb.), Kliniğimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Kliniğimizin insan kaynakları politikaları yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

  1. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Klinik nezdinde saklanan tüm kişisel verilere ancak Klinik içerisinde belirlenmiş olan Yetki Matrisi kapsamında erişim izni olan personel ve yöneticiler tarafından ulaşılabilir. klinik nezdindeki kişisel veriler, erişim izni olanlar tarafından dahi mutlak gereklilik olmadığı müddetçe kopyalanamaz. Klinik elinde bulundurduğu kişisel verilerin güvenliğini temin amacıyla, periyodik sızma testlerine tabi tuttuğu serverlar kullanmakta, server odalarının ve kişisel verilerin bulunduğu diğer yerlerin fiziki güvenliğini ve buralara erişimi sürekli olarak denetlemektedir. Yetkisiz personelin kişisel verilere ulaşmasını engelleyecek her türlü idari ve teknik önlem Klinik tarafından alınmakta, Klinik için kişisel verilere ilişkin duyarlılığın artırılması için tüm kilit personel eğitime tabi tutulmaktadır. Klinik elinde bulundurduğu kişisel verileri KVKK’nin 8. ve 9. maddelerinde belirtilen haller dışında üçüncü kişilere aktarmaz. Kliniğin bu kapsamda yapacağı veri aktarımları yurt dışındakiler de dahil iş ortakları, tedarikçiler, MSM Klinik, hissedarlar, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişiler, denetim firmaları, sigorta acenteleri, avukat ve muhasebeciler, bankalar ve kamu kurum ve kuruluşları ile sınırlıdır.

  1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Klinikçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Kliniğimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile edinilir. Bu hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metnin (1) ve (2) numaralı maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Hakları

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metni’nde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Kliniğimiza iletmeniz durumunda Kliniğimiz talebin niteliğine göre talebi en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Kliniğimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır. Bu kapsamda kişisel veri sahipleri;

Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili talebinizi, yazılı veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle Kliniğimize iletebilirsiniz.

Bu çerçevede Kliniğimiz KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda açıklanmaktadır.

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. Maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi, kvkk@msmklinik.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

MSM Klinik  

VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 11. maddesinde kişisel veri sahiplerine bazı haklar tanımıştır. Bu kapsamda, MSM Klinik KVKK ve Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ (“Tebliğ”) kapsamında yapılacak olan işbu başvuruları yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresini ya da ilgili kişi tarafından MSM Klinik’e daha önce bildirilen ve MSM Klinik’in sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle aşağıdaki adreslere iletebilirsiniz:
a. “MSM Klinik” adına, “Çağlayan, MSM Klinik, Tunç Plaza, Barınaklar Bulvarı, Muratpaşa/Antalya”
adresine;
b. kvkk@msmklinik.com.tr elektronik posta adresine. Kişisel veri sahibinin başvurusunun daha hızlı cevaplanabilmesi için başvuru zarfının üzerine “Kişisel Veri Bilgi Talebi” yazılması gerekmektedir.

Tarafımıza iletilmiş olan başvurularınız KVKK’nın 13 (2). maddesi uyarınca, talebin niteliğine göre talebinizin bizlere ulaştığı tarihten itibaren otuz gün içinde yanıtlanacaktır. Tarafımıza sunduğunuz bilgi ve belgelerin eksik olması ya da anlaşılamaz olması halinde başvurunuzu netleştirmek amacıyla sizlerle iletişime geçeceğiz.


1. Kişisel Veri Sahibinin Kimlik ve İletişim Bilgileri

Adı- Soyadı*: 
T.C. Kimlik No veya Yabancı Başvuru Sahipleri için Pasaport No veya varsa Kimlik No*: 
Telefon Numarası*: 
Adres1*: 
E-posta Adresi ve Faks No*: 
MSM Klinik ile Olan İlişkiniz
(Hasta, ziyaretçi, iş ortağı, çalışan adayı, eski çalışan, üçüncü taraf firma çalışanı, hissedar gibi)


MSM Klinik İçerisinde İletişimde Olduğunuz Birim 

1 Cevabın tarafınıza tebligat ile iletilmesini tercih ediyorsanız, adresin tebligata esas adres olarak belirtilmesi gerekmektedir.
Doküman No: KVKK- F01-00
Yayın Tarihi: 08.01.2024
Revizyon Tarihi:
Rev. No: 00 Sayfa: 2/4 VERİ SAHİBİ BAŞVURU FORMU Birim *

İşaretli alanlar formda bulunması zorunlu bilgilerdir.

2. Kişisel Veri Sahibinin Kullanacağı Hakkın Seçimine İlişkin Bilgiler*
(Lütfen talebinize uygun ifadenin yanındaki kutucuğu/kutucukları işaretleyiniz)

MSM Klinik’in hakkımda kişisel veri işleyip işlemediğini öğrenmek istiyorum. 
Eğer MSM Klinik hakkımda kişisel veri işliyorsa, bu veri işleme faaliyetleri hakkında bilgi talep ediyorum. 
Eğer MSM klinik hakkımda kişisel veri işliyorsa, bunların işlenme amacını ve işlenme amacına uygun kullanılıp kullanmadığını öğrenmek istiyorum. 
Eğer kişisel verilerim yurtiçinde veya yurtdışında üçüncü kişilere aktarılıyorsa bu üçüncü kişileri bilmek istiyorum. 
Kişisel verilerimin eksik veya yanlış işlendiği düşünüyorum ve bunların düzeltilmesini istiyorum
(Talep edilen bu madde için; yanlış veya eksik olduğunu düşündüğünüz ve düzeltilmesini istediğiniz bilgi/belge ve kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı olduğunu gösteren bilgi /belge ek olarak tarafımıza iletilmelidir.
 
Kişisel verilerimin işlenme sebeplerinin ortadan kalktığını düşünerek bu verilerimin seçilecek uygun bir yöntem ile (Silme, Yok etme, Anonim hale getirilmesi) imhasını talep ediyorum. 
Eksik ve yanlış işlendiğini düşündüğüm kişisel verilerimin aktarıldığı üçüncü kişiler nezdinde de düzeltilmesini istiyorum. (Talep edilen bu madde için; yanlış veya eksik olduğunu düşündüğünüz ve düzeltilmesini istediğiniz bilgi/belge ve kişisel verilerinizin doğru ve tamamlayıcı olduğunu gösteren bilgi /belge ek olarak tarafımıza iletilmelidir.) 
Silinmesini talep ettiğim kişisel verilerimin aktarılan üçüncü kişiler nezdinde de silinmesini istiyorum. 
MSM Klinik tarafından işlenen kişisel verilerim münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edildiğini ve bu analiz neticesinde şahsım aleyhine bir sonuç doğduğunu düşünüyorum. Bu sonuca itiraz ediyorum. 

*Talep konusu formda bulunması zorunlu bilgidir.

3. Talep Hakkında Açıklama
(Lütfen Kanun kapsamındaki talebinizi ve talebe konu olan kişisel verileri detaylı olarak belirtiniz)

       

 

4. Ekler Lütfen başvurunuza dayanak göstermek istediğiniz belge varsa belirtiniz.

…………………..…………….……………………………….…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………………………………………………………………… …………………

5. Lütfen Başvurunuza Vereceğimiz Yanıtın Tarafınıza Bildirilme Yöntemini Seçiniz:
€ Adresime gönderilmesini istiyorum.
€ E-posta adresime gönderilmesini istiyorum.
€ Elden teslim almak istiyorum.

6. MSM Klinik’in Beyanı
İşbu başvuru formu, varsa, MSM Klinik tarafından işlenen kişisel verilerinizin belirlenerek başvurunuza kanuni süresinde cevap verebilmek için düzenlenmiştir. Form kapsamında ilettiğiniz taleplerinize ilişkin bilgilerin eksik, doğru ve güncel olmaması ya da yetkisiz bir başvuru yapılması halinde MSM Klinik, söz konusu yanlış bilgi ya da yetkisiz başvuru kaynaklı taleplerden dolayı sorumluluk kabul etmemektedir. İşbu formda bulunması Tebliğ uyarınca zorunlu olan bilgilerin tamamının sağlanması gerekmektedir. Hukuka aykırı, yanıltıcı veya yanlış başvurulardan doğan sorumluluk size aittir.
Tebliğ’in 7. maddesi kapsamında, başvurunuza yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret alınmayacağını, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır.
Başvurunuzun cevabının CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde talep edeceğimiz ücret kayıt ortamının maliyetini geçmeyecektir.

7. Başvuru Sahibinin Beyanı
Yukarıda belirttiğim talepler doğrultusunda MSM Klinik’le yapmış olduğum başvurumun değerlendirilmesini ve KVKK’nın 13. maddesi uyarınca bilgilendirilmeyi talep ederim.

Kişisel Veri Sahibi / Başkası Adına Başvuruda Bulunan Kişi
Adı Soyadı :
Başvuru Tarihi :
İmzası :

(Başkası adına başvuruda bulunmaktaysanız, başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösteren belgeleri (kişisel veri sahibinin velisi/ vasisi olduğunu gösterir belge, vekaletname gibi) başvurunun ekinde gönderiniz. Bu belgelerin geçerli olarak kabul edilmesi için yetkili makamlar tarafından düzenlenmiş veya onaylanmış olmaları aranmaktadır.

Randevu / Bilgi Al

Lütfen Formu Eksiksiz Doldurun